Algemene voorwaarden sbt-HERA

 1. ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
  1. SBTHERA gevestigd te Herk-de-Stad, is een eenmanszaak gedreven door dr. J. Dupae (hierna te noemen SBTHERA).
  2. Opdrachtgever is diegene die aan SBTHERA opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of door de Opdrachtgever ingeschakelde – derde.
  3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdracht’, alle werkzaamheden waarvoor een Opdrachtgever SBTHERA wil inschakelen en welke bij aanvaarding door SBTHERA leidt tot een Overeenkomst.
  4. Met Overeenkomst wordt bedoeld: iedere overeenkomst die met betrekking tot het verlenen van diensten door SBTHERA tot stand komt tussen SBTHERA en de Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
  5. In deze algemene voorwaarden worden alle diensten van SBTHERA (zoals o.a. cursussen, fitheidstesten, trainingen en begeleidingstrajecten) omschreven met de term ‘Training’.
 2. ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle door de Opdrachtgever gedane aanvragen, op de door SBTHERA uitgebrachte aanbiedingen, op opdrachten van Opdrachtgever, op opdrachtbevestigingen van SBTHERA en op alle door Opdrachtgever met SBTHERA te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten door SBTHERA.
  2. Op alle door SBTHERA aanvaarde overeenkomsten en trainingen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Andere al dan niet kenbaar gemaakte voorwaarden worden op voorhand expliciet uitgesloten.
  3. Deze Algemene Voorwaarden worden steeds kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever bij aanvang van de eerste opdracht en worden geacht verder toepasselijk te zijn op alle vervolg opdrachten van welke aard dan ook.
  4. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door SBTHERA, haar medewerkers en personeel en worden geacht te zijn aanvaard door ondertekening van de opdrachtbevestiging of door gebrek aan bezwaar geuit door de cliënt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de algemene voorwaarden (bv. bij een provisienota of loonstaat).
  5. Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen kan door SBTHERA worden afgeweken van het in deze Algemene Voorwaarden gestelde.
  6. SBTHERA is gerechtigd om wijzigingen in haar Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze dienen schriftelijk toegezonden te worden aan Opdrachtgever. Bij bezwaar treden SBTHERA en Opdrachtgever in overleg.
  7. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn wegens strijdigheid met een bepaling van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet ongeldig of onafdwingbaar is, niet aan.
  8. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
 3. ARTIKEL 3 – INFORMATIE, ADVIEZEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  1. SBTHERA zal Opdrachtgever vrijblijvend in algemene zin informeren over hetgeen wat zij voor Opdrachtgever kan doen, de mate waarin deze informatie ziet op training technische inhoudelijke aspecten is uitsluitende ter beoordeling van SBTHERA.
  2. Training technische inhoudelijke adviezen worden in beginsel niet vrijblijvend verstrekt en worden als werkzaamheden in opdracht gezien.
  3. Alle aanbiedingen tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
  4. De tussen SBTHERA en de Opdrachtgever te sluiten overeenkomst is rechtsgeldig vanaf het moment dat het paard wordt aangeboden voor een training of analyse, de deelnemer zich aanbied voor het verkrijgen van advies/bijwonen van een lezing en SBTHERA met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de training heeft geleverd.
  5. SBTHERA heeft ten allen tijde het recht om, indien een aanbod tot het sluiten van een opdracht uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die SBTHERA heeft moeten maken om de aanbieding aan de Opdrachtgever te verstrekken, in rekening te brengen.
  6. SBTHERA heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst, ten aanzien van een aan haar ter begeleiden aangeboden paard, om haar gemotiveerde  redenen te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, tenzij SBTHERA op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is het aangeboden paard wel te begeleiden. Daarnaast kan SBTHERA zonder schadeplichtig te zijn een opdracht weigeren. 
 4. ARTIKEL 4- AANVAARDING OPDRACHT
  1. Een opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk door SBTHERA is bevestigd, of wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
  2. SBTHERA voert haar werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.
  3. Het staat SBTHERA vrij om derden in te schakelen bij haar werkzaamheden. Op haar beslissing kan SBTHERA de kosten van deze derde doorrekenen aan de Opdrachtgever. De opdrachtgever zal hier desgevallend vooraf van in kennis gesteld worden.
  4. SBTHERA is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten en tekortkomingen van dergelijke derden waarop zij een beroep doet, ongeacht of deze derde zijn kosten en lonen aan SBTHERA dan wel aan de cliënt aanrekent.
  5. De Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig te verstrekken. SBTHERA is nooit aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde ontstaan doordat SBTHERA is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  6. SBTHERA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ze verstrekt informatie op grond van de op dat moment bekende en algemeen aanvaarde stand der wetenschap. Er dient een redelijke termijn te worden aangenomen tussen het moment van publicatie en het moment dat deze publicatie door SBTHERA kan worden geraadpleegd gezien het omvangrijk aantal databronnen binnen dit wetenschapsdomein en de beperkte toegang waarover SBTHERA beschikt.
  7. Door het verstrekken van de overeenkomst van SBTHERA, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de door SBTHERA gehanteerde prijzen
  8. Alle bedingen van deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van medewerkers van SBTHERA, evenals overige personen die bij, voor of namens haar werkzaam zijn.
 5. ARTIKEL 5 – OVERMACHT
  1. Onder overmacht aan de zijde van SBTHERA wordt verstaan elke van de wil van SBTHERA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van SBTHERA kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend werkstakingen, calamiteiten bij SBTHERA, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, oproer, rellen, brand, andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van overheidsinstanties.
  2. SBTHERA zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
  3. Indien SBTHERA door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, heeft SBTHERA het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zulks ter keuze van SBTHERA, zonder dat SBTHERA tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
 6. ARTIKEL 6 – OPSCHORTING EN BEËINDIGING
  1. SBTHERA is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder door Opdrachtgever tot schadevergoeding te kunnen worden aangesproken, indien:
   • Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
   • Ten aanzien van Opdrachtgever faillissement of Toepassing heeft gemaakt van de Wet Continuïteit der Ondernemingen, dan wel indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, collectieve schuldenregeling is aangevraagd;
   • De onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
   • Uitvoerend beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever;
   • SBTHERA gegronde redenen heeft om te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met SBTHERA gesloten Overeenkomst te voldoen en Opdrachtgever op verzoek van SBTHERA niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
  2. Alle vorderingen die SBTHERA in de gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
  3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens SBTHERA op enig opschortingsrecht of op verrekening te beroepen.
  4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 7. ARTIKEL 7 – ANNULERING DOOR SBTHERA
  1. Wanneer zich voor een lezing minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum van 8 personen, houdt SBTHERA zich het recht voor de lezing te annuleren zonder dat Opdrachtgever een recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventuele reeds gedane betalingen voor de betreffende lezing zullen worden gerestitueerd.
  2. Wanneer SBTHERA door ziekte niet in staat is de opdracht naar behoren uit te voeren, behoudt ze zich het recht de opdracht te annuleren zonder dat Opdrachtgever een recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventuele reeds gedane betalingen voor de betreffende opdracht zullen worden gerestitueerd.
  3. Wanneer zich voor een groepstraining minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum van 3 personen, houdt SBTHERA zich het recht voor de groepstraining te annuleren tot 4 uur voor aanvang zonder dat Opdrachtgever een recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventuele reeds gedane betalingen voor de betreffende groepstraining zullen worden gerestitueerd.
  4. Wanneer zich voor een opdracht een deelnemer aanmeldt, garandeert deze door deelname dat het paard ‘fit to compete’ is. Daar wordt onder verstaan dat het paard lichamelijk in staat is om de opdracht in goede gezondheid te volbrengen. Mocht SBTHERA voor, tijdens of na de opdracht van oordeel zijn dat het paard daar niet toe in staat is (geweest), houdt SBTHERA zich het recht voor de opdracht te weigeren of af te breken zonder dat Opdrachtgever een recht kan doen gelden op enige schadevergoeding.
  5. Zonder dat daartoe een nadere in gebreke stelling is vereist, kan de deelnemer de toegang tot de opdracht worden geweigerd, waarbij de betalingsverplichting van de deelnemer onverkort blijft bestaan, eventueel te vermeerderen met kosten en renten.
 8. ARTIKEL 8 – ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER
  1. Indien Opdrachtgever of een vooraf bepaalde derde niet aan de opdracht kan deelnemen, dan dient hij zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. De opdracht kan dan in overleg met de Opdrachtgever op een later tijdstip worden ingehaald.
  2. In geval de opdracht een lezing betreft, geldt dat het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald indien tijdig (24u op voorhand) geannuleerd wordt.
  3. Indien Opdrachtgever een opdracht niet tijdig annuleert, kan deze niet worden ingehaald en is de Opdrachtgever de volledige kosten verschuldigd.
 9. ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID
  1. Iedere ruiter die met een paard deelneemt aan de opdracht van SBTHERA garandeert door deelname dat het paard ‘fit to compete’ is. Daar wordt onder verstaan dat het paard lichamelijk in staat is om de opdracht in goede gezondheid te volbrengen. Mocht tijdens of na de opdracht  onverhoopt blijken dat het paard daar niet toe in staat is (geweest) en geblesseerd raakt, dan blijft het risico daarvoor te allen tijde bij de ruiter. Dat geldt ook voor het geval het paard vanwege een andere oorzaak gedurende de opdracht geblesseerd raakt.
  2. Iedere ruiter die met een paard de door SBTHERA verstrekte opdracht volgt, doet dat geheel op eigen risico. Dat betekent dat wanneer het paard als gevolg van of gedurende een opdracht geblesseerd raakt, het risico daarvoor te allen tijde bij de ruiter blijft. De Opdrachtgever, dan wel de derde die deelneemt aan de opdracht van SBTHERA, dient zelf voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en ongevallen- en/of ziektekostenverzekeringen te zorgen en zichzelf, zijn/haar bezittingen en eigendommen als ook paard en harnachement zelf te verzekeren.
  3. Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van SBTHERA leidt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SBTHERA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SBTHERA toegerekend kunnen worden;
   • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  4. SBTHERA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
  5. Indien SBTHERA aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van SBTHERA steeds beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde voor de opdracht waarbij de schade is ontstaan.
  6. De beroepsaansprakelijkheid van SBTHERA en haar medewerkers is beperkt tot de voorwaarden en bedragen die verzekerd zijn onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SBTHERA. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SBTHERA verstrekte informatie. SBTHERA zal derhalve niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien voor de cliënt. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van SBTHERA, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de door de cliënt betaalde tarieven voor de door SBTHERA verstrekte diensten die aanleiding hebben gegeven tot de aansprakelijkheid.
  7. De beperkingen van de voorgaande leden gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van SBTHERA. De aansprakelijkheid van SBTHERA is dan beperkt tot het bedrag van de BA verzekering van SBTHERA.
  8. Binnen het kader van de beperking van de aansprakelijkheid in de voorgaande leden is SBTHERA slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die door SBTHERA zelf of in haar opdracht zijn verricht.
  9. Opdrachtgever vrijwaart SBTHERA voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens SBTHERA geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die Opdrachtgever jegens SBTHERA kan doen gelden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
 10. ARTIKEL 10- INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de producten en diensten van SBTHERA, waaronder mede maar niet uitsluitend verstaan de analysetool, en alle door SBTHERA in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde documenten, waaronder mede maar niet uitsluitend verstaan databankrechten en auteursrechten op uitgevoerde analyses, trainingsprogramma’s, fittestprotocollen en cursusmateriaal, berusten uitsluitend bij SBTHERA. Opdrachtgever erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
  2. Opdrachtgever verkrijgt enkel een (in goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar gebruiksrecht op voornoemde documenten uitsluitend voor intern gebruik, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onverminderd het voorgaande en behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SBTHERA, is het Opdrachtgever dus niet toegestaan om voornoemde documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken en/of te anderszins te gebruiken en/of exploiteren.
  3. Tijdens een opdracht ontvangt de Opdrachtgever feedback op de analyses van de gedane opdracht. Het databank recht van de uitgevoerde opdrachten alsmede de analyse tool hiervoor blijft ten alle tijde bij SBTHERA.
  4. Teneinde het verkrijgen van een erkenningslabel voor een paard, dient de aanvrager/opdrachtgever een erkenningsdossier in te dienen met noodzakelijke gegevens voor het aftoetsen van de vigerende criteria. Welke gegevens dit zijn, zal op aanvraag worden geduid door SBTHERA.
  5. Een potentiële koper van een paard kan bij SBTHERA eveneens een erkenningsdossier indienen, mits de verkoper en eigenaar van het paard hiervoor toestemming geeft en alle noodzakelijke data hieromtrent (tot een jaar voor de datum van indiening van de aanvraag) beschikbaar gemaakt wordt aan SBTHERA.
  6. Teneinde het verkrijgen van een erkenningslabel voor een trainer/ruiter, dient de aanvrager/opdrachtgever een erkenningsdossier in te dienen met de noodzakelijke gegevens voor het aftoetsen van de vigerende criteria. Welke gegevens dit zijn, zal op aanvraag worden geduid door SBTHERA.
  7. Een potentiele klant/koper/opdrachtgever van een trainer/ruiter kan bij SBTHERA een aanvraag indienen voor een update van de kwaliteitscontrole van het erkenningsdossier van een trainer/ruiter. SBTHERA kan aan deze opdracht enkel voldoen mits de trainer/ruiter hiervoor toestemming geeft en alle noodzakelijke data hieromtrent beschikbaar maakt aan SBTHERA.
  8. Door het indienen van een erkenningsdossier machtigt de aanvrager/opdrachtgever SBTHERA om deze gegevens te gebruiken voor de door haar gestelde analyse voor het aftoetsen van de vigerende criteria van de erkenningslabels.
  9. Het verkregen erkenningslabel voor het paard wordt op datum afgeleverd en omvat enkel de data gecollecteerd tijdens 365 dagen voorafgaand aan de datum van aanvraag.
 11. ARTIKEL 11- HONORARIUM EN KOSTEN
  1. SBTHERA stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden en is bevoegd haar tarieven aan te passen.
  2. Op de factuur wordt, indien van toepassing, de berekende BTW vermeld.
  3. Betaling van de factuur van SBTHERA kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders wordt overeengekomen tussen SBTHERA en de Cliënt. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. In beide gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
  4. Bij laattijdige betaling zal elk onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de toepasselijke wettelijke interestvoeten en met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het onbetaalde bedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de  factuur, loonstaat of provisienota dient hij deze binnen 8  kalenderdagen vanaf de factuurdatum schriftelijk te protesteren.
  6. Indien SBTHERA reden heeft eraan te twijfelen dat Opdrachtgever zijn financiële verplichtingen nakomt, is SBTHERA gerechtigd om te allen tijde van Opdrachtgever een voorschot te vragen van de factuur waarbij het voorschot maximaal 50% zal bedragen van de eindfactuur.
  7. Verrekening of schuldvergelijking door Opdrachtgever is nimmer toegestaan.
 12. ARTIKEL 12 – BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
  1. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
  2. In geval van achterstallige betaling behoudt SBTHERA zich het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de regularisatie van de betaling.
  3. Alle betwistingen met betrekking tot de geleverde prestaties of de factuur moeten aangetekend worden overgemaakt binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, dit alles op straffe van verklaring van niet- ontvankelijkheid.
  4. Ingeval van laattijdige betaling is de Opdrachtgever die handelaar is, van rechtswege en zonder enige voorgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd conform de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties.
  5. Ingeval van laattijdige betaling is de Opdrachtgever die consument is, na een ingebrekestelling, de interest aan de wettelijke interestvoet verschuldigd.
 13. ARTIKEL 13 – CURSUS BEPALINGEN
  1. Elke deelnemer dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid en zijn/haar paard(en) dienen in goede gezondheid te verkeren en geënt te zijn voor influenza/tetanus. Tevens dient een paard recentelijk te zijn ontwormd.
  2. Na bevestiging door SBTHERA van het inschrijvingsdocument is de aanmelding definitief en heeft de deelnemer betalingsplicht. Bij niet tijdige betaling of wanneer de voor inschrijving voor de cursus of training de vereiste documenten geheel of gedeeltelijk ontbreken, is de (aspirant) deelnemer in verzuim. Zonder dat daartoe een nadere in gebreke stelling is vereist, kan de deelnemer de toegang tot de cursus of training worden geweigerd, waarbij de betalingsverplichting van de deelnemer onverkort blijft bestaan, eventueel te vermeerderen met kosten en renten.
  3. De deelnemer heeft na deelname recht op een certificaat, bewijs van deelname of een ander betreffend document, nadat door de deelnemer alle betalingen aan SBTHERA zijn voldaan.
 14. ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  1. Op alle Overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
  2. De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
  3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.
  4. In geval van verschillen tussen deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.
 15. ARTIKEL 15 – PRIVACY STATEMENT
  1. SBTHERA verwerkt persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals het adres, telefoonnummer en het e-mailadres). De reikwijdte van de AVG is beperkt tot verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Gegevens dan wel data van dieren, waaronder de leeftijd en het niveau, vallen daarmee strikt genomen buiten de reikwijdte van de AVG. SBTHERA maakt een duidelijk onderscheid tussen de verwerking van persoonsgegevens enerzijds en de verwerking van data van paarden anderzijds.
  2. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, verbindt SBTHERA zich ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. SBTHERA heeft naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal SBTHERA voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De privacy- en cookieverklaring is steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website van SBTHERA.
  3. SBTHERA verwerkt persoonsgegevens en slaat ten behoeve van de communicatie, marketing, het betaalverkeer, identificatie en het afhandelen van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever gegevens op die door elke Opdrachtgever worden aangeleverd, te weten naam, adres, geslacht, leeftijd, email adres, telefoonnummer, financiële gegevens en eventueel bij toepassing website gegevens.
  4. Mail uitwisseling tussen Opdrachtgever zullen via een beveiligde omgeving plaats vinden, via een laptop, tablet of smartphone van SBTHERA welke alleen toegankelijk is na een inlogverplichting.
  5. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij op vraag van de opdrachtgever en mits zijn toestemming.
  6. Opslag van persoonsgegevens en data en verwerkingsgegevens van paarden vinden plaats op een versleutelde drager , welke beveiligd is met inlogverplichting vanuit SBTHERA.
  7. Bij beëindiging van de opdracht of overeenkomst zullen de persoonsgegevens van de betreffende oud-Opdrachtgever  na vijf jaar verwijderd worden.
  8. De opdrachtgever heeft het recht op inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie, het recht op gegevensverwijdering en het recht op beperking van de verwerking.
  9. Data en verwerkingsgegevens van paarden en/of pony’s die onder begeleiding van SBTHERA een opdracht ondergaan worden behandeld als privé-gevoelige persoonsgegevens. Dit betekent dat naam, leeftijd, niveau, discipline en feedback op de analyses van de trainingen en wedstrijden van het betreffende paard/pony wordt opgeslagen op een beveiligde versleutelde drager met een inlogverplichting vanuit SBTHERA. Deze gegevens zijn nodig om een op maat gemaakte training te geven of advisering te doen met betrekking tot de huidige fitheid van het paard of pony.
  10. De ruwe data van de trainingen en wedstrijden van de paarden en/of pony’s van Opdrachtgevers worden opgeslagen op een drager met inlogverplichting vanuit SBTHERA welke is ingericht voor deze doeleinden. De individuele inloggegevens van deze persoonlijke cloud accounts van Opdrachtgevers worden door de Opdrachtgever aangeleverd ten behoeve van het afhandelen van de opdracht overeenkomst. Deze inloggegevens worden vervolgens bij SBTHERA opgeslagen in een versleutelde Cloud omgeving met inlogverplichting.
  11. De  ruwe data van trainingen en wedstrijden van de paarden en/of pony’s worden vanuit de persoonlijke cloud accounts ge-exporteerd door SBTHERA en verder geanalyseerd in een door SBTHERA ontwikkelde analysetool. In deze analyse tool worden ruwe data verder geanalyseerd om inzicht te geven in trainingsaanpassingen en wordt deze data gebruikt voor lange termijn monitoring. De analysetool vormt een overzicht per paard per jaar, welke de Database genoemd wordt.
  12. De analysetool alsmede de Database draaien ook volledig in een versleutelde cloud omgeving en is niet als standalone beschikbaar op een pc/laptop/tablet. Deze cloud omgeving komt tot stand door versleutelde verbindingen en data wordt via niet traceerbaar opgeslagen. Toegang tot deze databank heeft alleen de eigenaar van SBTHERA en een IT verwerker waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.
  13. Data en verwerkingsgegevens van paarden en/pony’s kan te allen tijde gebruikt worden voor verder wetenschappelijk onderzoek of ter verbetering van de analyse tools, dan wel opslag in de Database. Dit betreffen geen persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Data en verwerkingsgegevens van de paarden en/of pony’s worden dan verder geanonimiseerd, zodat individuele paard gegevens niet te herleiden zijn. Het onderzoek is gericht op het meer inzicht krijgen in training, belasting en belastbaarheid van het paard, om zo het welzijn van het paard verder te optimaliseren.
  14. SBTHERA heeft een register van verwerkingen opgesteld (artikel 30 AVG). Hierin worden onder meer alle verwerkingsactiviteiten beschreven, de bewaartermijnen, de verwerkingsdoeleinden en een beschrijving van de categorieën van betrokkenen. Dit register wordt op verzoek verstrekt aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, voor het toezicht op de naleving van de privacywetgeving.